Kancelaria Prawa Rodzinnego Poznań

 

Kancelaria prawa rodzinnego i spadkowego Poznań

Adwokat Iwona Kęsik-Sójka

Adwokat. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską pt. „Karalne wyrządzenie szkody przez członków organów spółek kapitałowych z art. 296 K.K”.

Następnie odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu i po uzyskaniu tytułu adwokata została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Prowadzi wykłady dla studentów prawa z zakresu postępowania cywilnego. Autorka licznych artykułów o tematyce prawnej.

 

Adwokat rodzinny Poznań

Kancelaria specjalizuje się prawie rodzinnym, cywilnym, spadkowym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych oraz prawie oświatowym.

Usługi prawne Poznań

 

Usługi prawne Poznań - Prawo rodzinne i spadkowe Poznań Centrum ul. Młyńska - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka

Prawo rodzinne

 • separacja i rozwód
 • podział majątku między małżonkami
 • alimenty
 • władza rodzicielska i opieka nad dziećmi
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
Usługi prawne Poznań - Prawo spadkowe - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • odrzucenie spadku
 • wydziedziczenie
 • nieważność testamentu
Usługi prawne Poznań - Prawo cywilne - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo cywilne

 • sprawy związane z prawem własności i innych praw rzeczowych (zasiedzenie, służebność, eksmisja, najem itp.)
 • prawo zobowiązań (w tym sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, analiza, sporządzanie umów)
 • sprawy związane z ochroną dóbr osobistych
 • windykacja należności
 • prawo odszkodowawcze

Prawo oświatowe

 • pomoc prawna w zakresie prowadzenia placówek oświatowych przez organy prowadzące, w tym sporządzanie wymaganej dokumentacji, analizy prawne, opinie prawne
 • pomoc prawna przy czynnościach związanych z przekształceniami placówek oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym
 • nawiązanie i ustanie stosunku pracy z nauczycielami na podstawie Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy
 • przygotowywanie wzorów wszelkich dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych
 • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach kontrolnych i przed organami administracyjnym w systemie oświaty
 • pomoc prawna w zakresie prowadzenia niepublicznych placówek oświatowych, w tym sporządzanie wymaganej dokumentacji, analizy prawne, opinie prawne

Ostatnie wpisy

Roszczenia pracownika w wypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę

Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę Zdarzają się sytuacje, że pracodawca dokonuje nieuzasadnionego, bądź niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Jakie są możliwe roszczenia pracownika w takiej sytuacji? W takiej sytuacji pracownik może wystąpić do Sądu Pracy z żądaniem uznania bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu, o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. W tym miejscu wskazać należy, że nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę będzie niezgodne z prawem. Jednak nie będzie to skutkować to jego nieważnością (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2019 roku … Więcej…

0
Zasądzone alimenty – co zrobić kiedy ojciec nie płaci?

Zasądzone alimenty – co zrobić kiedy ojciec nie płaci? Celem alimentów jest zaspokojenie potrzeb życiowych uprawnionego. Alimenty powinny być płacone regularnie i w pełnej wysokości. Bardzo często jednak dochodzi do sytuacji, w której to rodzic zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku. Zasądzone alimenty – co zrobić kiedy ojciec nie płaci alimentów? Obowiązek alimentacyjny w polskim prawie W polskim prawie przepisy regulujące obowiązek płacenia alimentów zawarte zostały w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, … Więcej…

0
Czym jest konkubinat?

Czym jest konkubinat?   W obecnych czasach coraz więcej par decyduje się na to, żeby żyć w związku nieformalnym. Powody są różne, jak np. większa swoboda, niezależność czy też wcześniejszy nieudany związek małżeński. Czym jest konkubinat? Rozważania na temat pojęcia konkubinatu w doktrynie prawa jak i orzecznictwie zacząć należy od wskazania, iż w ustawodawstwie polskim pojęcie to nie zostało zdefiniowane. Natomiast termin „konkubinat” pochodzi od łacińskiego słowa concubinatus, powstałego z połączenia dwóch wyrazów: con – razem oraz cubare – leżeć. W prawie rzymskim mianem tym określano trwałe współżycie mężczyzny … Więcej…

0
Przemoc ekonomiczna

Przemoc ekonomiczna Jednym z rodzajów przemocy, która generalnie klasyfikowana jest jako fizyczna, psychiczna i seksualna, jest przemoc ekonomiczna. Jest ona formą przemocy psychicznej. Zgodnie z definicją amerykańskiej badaczki A. E. Adams, przemoc ekonomiczna to:. zachowania mające na celu kontrolę zdolności partnerki lub partnera do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych. Zachowania te zagrażają ekonomicznemu bezpieczeństwu i niezależności tych osób i służą podporządkowaniu sobie partnera lub partnerki. Przemoc ekonomiczna może przybierać różne formy. Z reguły polega na wykorzystywaniu zależności finansowej współmałżonka poprzez przejęcie całkowitej kontroli nad finansami. Jako … Więcej…

0