Usługi prawne Poznań

Usługi prawne Poznań - Prawo cywilne - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo cywilne

 • sprawy związane z prawem własności i innych praw rzeczowych (zasiedzenie, służebność, eksmisja, najem itp.),
 • prawo zobowiązań (w tym sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, analiza, sporządzanie umów),
 • sprawy związane z ochroną dóbr osobistych,
 • windykacja należności,
 • prawo odszkodowawcze.
Usługi prawne Poznań - Prawo rodzinne - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo rodzinne

 • rozwód i separacja,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty,
 • pochodzenie dziecka, ustalenie ojcostwa,
 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite,
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.
Usługi prawne Poznań - Prawo spadkowe - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo spadkowe

 • pomoc w przygotowaniu struktury sukcesji (testamenty, zapisy etc.),
 • sprawy sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i o zachowek.

Prawo oświatowe

 • pomoc prawna w zakresie prowadzenia placówek oświatowych przez organy prowadzące, w tym sporządzanie wymaganej dokumentacji, analizy prawne, opinie prawne,
 • pomoc prawna przy czynnościach związanych z przekształceniami placówek oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym,
 • nawiązanie i ustanie stosunku pracy z nauczycielami na podstawie Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy;
 • przygotowywanie wzorów wszelkich dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych;
 • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach kontrolnych i przed organami administracyjnym w systemie oświaty,
 • pomoc prawna w zakresie prowadzenia niepublicznych placówek oświatowych, w tym sporządzanie wymaganej dokumentacji, analizy prawne, opinie prawne,
 • doradztwo i sporządzanie opinii prawnych w zakresie bieżących problemów, w szczególności związanych z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ( ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez placówki)

 

Prawo zamówień publicznych

 • pomoc prawna w zakresie przygotowania i weryfikacji dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • reprezentowanie zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • reprezentowanie wykonawców i zamawiających w sporach sądowych w związku z realizacją umów o zamówienia publiczne.