Usługi prawne Poznań

Usługi prawne Poznań - Prawo cywilne - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo cywilne

 • sprawy związane z prawem własności i innych praw rzeczowych (zasiedzenie, służebność, eksmisja, najem itp.),
 • prawo zobowiązań (w tym sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, analiza, sporządzanie umów),
 • sprawy związane z ochroną dóbr osobistych,
 • windykacja należności,
 • prawo odszkodowawcze.
Usługi prawne Poznań - Prawo handlowe i gospodarcze - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo gospodarcze i handlowe

 • stała obsługa podmiotów gospodarczych,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej:
  • zgromadzeń wspólników,
  • walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • zebrań wspólników,
  • obrad zarządów i rad nadzorczych spółek,
  • spraw rejestrowych,
  • zmian umów i statutów spółek,
  • zbywania udziałów, akcji,
  • podwyższania, obniżania kapitału zakładowego,
  • umarzania udziałów, akcji,
  • wielu innych spraw przypisanych do specyfiki działalności w określonej formie prawnej,
 • tworzenie i opiniowanie umów handlowych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą,
 • reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał organów spółek oraz zwoływania zgromadzeń wspólników,
 • reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących wyłączenia wspólników).
Usługi prawne Poznań - Prawo rodzinne - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo rodzinne

 • rozwód i separacja,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty,
 • pochodzenie dziecka, ustalenie ojcostwa,
 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite,
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.
Usługi prawne Poznań - Prawo spadkowe - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo spadkowe

 • pomoc w przygotowaniu struktury sukcesji (testamenty, zapisy etc.),
 • sprawy sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i o zachowek.
Usługi prawne Poznań - Prawo pracy - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo pracy

 • przygotowywanie i opiniowanie umów, w tym umów o pracę, umów zlecenia,
 • przygotowywanie i opiniowanie kontraktów menedżerskich, umów o zakazie działalności konkurencyjnej, powierzeniu mienia i zachowaniu poufności,
 • ochrona przed roszczeniami dotyczącymi mobbingu czy dyskryminacji,
 • pomoc prawna przy rozwiązywaniu umów o pracę, zwolnieniach indywidualnych i grupowych,
 • reprezentacją przed Wydziałami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych właściwych Sądów.
Usługi prawne Poznań - Prawo administracyjne - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo administracyjne

 • prowadzenie postępowań przed organami państwowymi w sprawach skarg, zezwoleń etc.,
 • prowadzenie spraw sądowych przed sądami administracyjnymi.
Usługi prawne Poznań - Prawo medyczne - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo medyczne

 • Stała i kompleksowa obsługa prawna gabinetów lekarskich, stomatologicznych oraz innych podmiotów leczniczych (w zakresie dotyczącym stosunków gospodarczych, handlowych i korporacyjnych),
 • reprezentacja w sądowych postępowaniach cywilnych i karnych, oraz przed komisjami ds.orzekania o zdarzeniach medycznych.
Usługi prawne Poznań - Prawo karne - Adwokat Iwona Kęsik-Sójka - Poznań - Centrum - Młyńska

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, w tym na etapie postępowania odwoławczego,
 • pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym.