e-porada prawna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Kancelaria oferuje usługę e-porady, czyli porady prawnej za pośrednictwem Internetu. E-porada służy do udzielania na zlecenie Klienta porady prawnej, przygotowania projektu umowy lub pisma procesowego.

Jak zamówić e-poradę?

Wystarczy, że wyślą Państwo zwięzły opis sprawy oraz potrzebne dokumenty. W ciągu 24h od otrzymania zapytania zostanie Państwu przesłana bezpłatna wycena. Po akceptacji przez Państwa wyceny i uiszczeniu wskazanej kwoty zlecenie zostanie przyjęte do realizacji.

Formularz zgłoszeniowy e-porada prawna  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

  §1

  1. Formularz – formularz dostępny na stronie internetowej Kancelarii.
  2. Usługodawca – Kancelaria Adwokacka Iwona Kęsik-Sójka, ul. Młyńska 6/5, 61-730 Poznań, NIP: 8561775524 – zwana dalej „Kancelarią”
  3. Klient – osoba zadająca pytanie prawne bądź zlecająca usługę prawną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

  §2

  Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi „e-porada” i stanowi regulamin świadczenia usług w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.202. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

  §3

  Akceptacja regulaminu przez Klienta stanowi warunek zawarcia umowy o wykonanie usługi przez Kancelarię.

  §4

  1. Zamówienie e-porady polega na wysłaniu za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej adwokat-kesiksojka.pl zapytania oraz uiszczeniu honorarium na konto Kancelarii.
  2. Treść e-porady przesyłana jest Klientowi na podstawie zadanego przez Klienta pytania w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia na rachunku bankowym Kancelarii.
  3. Treść e-porady przygotowywana jest na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Klienta w pytaniu zamieszczonym w formularzu e-porada i na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia porady.
  4. W przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia pytania o dodatkowe informacje / dokumenty niezbędne do udzielenia porady prawnej, Kancelaria może niezwłocznie zwrócić się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o przekazanie brakujących informacji / dokumentów. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi w terminie 2 dni roboczych, dalsze świadczenie porady prawnej oparte będzie o dotychczas przekazane przez Klienta informacje.
  5. Skan dokumentów o których mowa w ust.4 powinien być przesłany w formie pdf.

  §5

  1. Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy przygotowania e-porady, jeśli uzna, iż narusza to przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zasad etyki zawodowej, a także w przypadku gdy przygotowanie porady byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub Kancelaria nie specjalizuje się w dziedzinie prawa dotyczącej zagadnienia prawnego zawartego w pytaniu Klienta. Z tytułu odmowy przygotowania porady Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Kancelarii.
  2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu potrzebnego na realizację usługi w sprawach zawiłych oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Kancelarii, takich jak np. choroba, urlop itp.

  §6

  Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności wynikające z błędnego lub niedokładnego przesłania za pomocą formularza opisu stanu faktycznego przez Klienta.

  §7

  Informacje przekazane przez Klienta za pomocą formularza e-porada objęte są tajemnicą adwokacką.

  §8

  1. W przypadku nienależytego wykonania przez Kancelarię usługi e-porada, Klient może złożyć reklamację w terminie siedmiu dni od otrzymania e-porady lub od dnia, w którym e-porada miała zostać przesłana Klientowi. Reklamację Kancelaria rozpatruje w ten sposób, że w terminie siedmiu dni od chwili jej otrzymania wyśle odpowiedź na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Kancelaria niezwłocznie dokonuje uzupełnienia / poprawy e-porady lub zwraca Klientowi, na wskazany przez niego rachunek bankowy, całość lub odpowiednią część pobranego wynagrodzenia. Wybór sposobu rozpatrzenia reklamacji należy do Kancelarii. Klientowi niezadowolonemu ze sposobu rozpatrzenia jego reklamacji przysługują roszczenia na zasadach ogólnych.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Kancelarię należy przesyłać na adres Kancelaria Adwokacka Iwona Kęsik-Sójka, ul. Młyńska 6/5, 61-730 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail.

  §9

  1. E-porada wysyłana jest w formie wiadomości e-mail i do jej odczytania konieczne jest, aby Klient posiadał dostęp do komputera podłączonego do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę internetową lub program obsługujący pocztę elektroniczną.
  2. Dokument przygotowywany w ramach wykonywania usługi e-porada będzie sporządzony w formacie .doc, .docx, lub .pdf, których odczytanie wymaga posiadania odpowiednio aktualnej wersji programu MS Word lub innego odpowiedniego oprogramowania albo programu Acrobat Reader.

  §10

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  §11

  Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej adwokat-kesiksojka.pl