Kontrola dotacji oświatowej

Kontrola dotacji oświatowej

Dotacje udzielane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne mogą zostać poddane kontroli (kontrola dotacji oświatowej). Zgodnie z art. 36 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, organ dotujący może kontrolować prawidłowość pobrania, jak również wykorzystania udzielonych dotacji oświatowych.

Kontrola dotacji oświatowej

Kontrola dotyczy prawidłowości:

  • pobrania dotacji (tzn. sprawdzenia, czy dotacja nie została pobrana nienależnie bądź w nadmiernej wysokości);
  • oraz wykorzystania dotacji (tzn. weryfikacji zgodności wydatkowania dotacji z art. 35 wskazanej wyżej ustawy).

Ponadto kontrola może obejmować okres 5 lat budżetowych poprzedzających rok budżetowy, w którym jest ona przeprowadzana.

Na podstawie art. 38 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały ustala:

  • tryb udzielania i rozliczania dotacji
  • oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Ustawa zawiera katalog czynności kontrolnych, do których mają prawo organy dokonujące kontroli. Obejmują one:

  1. prawo wstępu do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek;
  2. prawo wglądu do prowadzonej przez jednostki systemu oświaty dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania;
  3. oraz, w przypadku szkół dla dorosłych, organy kontroli mają prawo do wglądu do list obecności na zajęciach z własnoręcznymi podpisami uczniów na listach obecności.

Ustawa wprowadza obowiązek udostępnienia dokumentacji w ciągu 14 dni od daty zwrócenia się o jej udostępnienie przez organ kontroli.

Zgodnie z art. 252 ustawy o finansach publicznych zwrotowi podlegają dotacje wydatkowane niezgodnie z celem oraz pobrane w nienależnej lub nadmiernej wysokości. Kwoty te organ zarządzający placówką oświatową jest obowiązany zwrócić w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu przyznanych środków. Ponadto do kwoty tej doliczone powinny zostać odsetki w wysokości obliczonej jak dla zaległości podatkowych. Natomiast w sytuacji, gdy dotacja nie zostanie dobrowolnie zwrócona, organ zobowiązany będzie do wydania decyzji orzekającej o jej zwrocie.

Potrzebujesz porady prawnej? Zapraszam do kontaktu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *