Rozwód – od czego zacząć?

Rozwód od czego zacząć?

Rozwód od czego zacząć?

Decyzja o rozwodzie z całą pewnością nie należy do najłatwiejszych, dlatego też bardzo ważne jest to, żeby była dobrze przemyślana. Kiedy już jednak zostanie podjęta należy wykonać kolejne kroki, mające na celu rozwiązanie związku małżeńskiego przez Sąd. Rozwód od czego zacząć?

Pozew o rozwód – jakie dokumenty będą potrzebne?

Rozwód zaczyna się od sporządzenia i wniesienia pozwu o rozwód. Każdy pozew o rozwód powinien odpowiadać warunkom formalnym pierwszego pisma procesowego i ogólnym warunkom pozwu. Wymogi te uregulowane zostały szczegółowo w przepisach art. 126 i 187 Kodeksu postępowania cywilnego. Do pozwu rozwodowego powinny być załączone odpowiednie dokumenty, które będą stanowić załączniki do pozwu. Dokumentami takimi są m. in. odpis aktu małżeństwa, akty urodzenia dzieci, oraz wszelkie inne dokumenty mające służyć jako dowód w postępowaniu.

Przesłanki rozwodu

Sąd orzeka rozwód, jeżeli między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia. Dzieje się tak wtedy, kiedy między małżonkami zostaną zerwane wszystkie więzi, tj. duchowa, fizyczna i gospodarcza. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, iż w sytuacji, kiedy małżonkowie nadal ze sobą mieszkają, a więc jeśli nadal zachowana jest jeszcze więź gospodarcza, to przy całkowitym ustaniu więzi duchowych i fizycznych, Sąd może i tak orzec rozwód.

Strona musi również zdecydować czy chce wnosić o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie. Podstawą do orzekania o winie będą np. sytuacje, w których małżonek dopuścił się zdrady, nadużywa alkoholu, znęca się psychicznie czy też fizycznie. Należy jednak pamiętać, że przy żądaniu ustalenia winy należy mieć dowody potwierdzające dane okoliczności. Mogą to być zarówno dowody z dokumentów, jak również osobowe, czyli świadkowie, a także inne, których wiarygodność i moc ocenia Sąd. Dokonuje tego według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

Kolejnym kryterium, które Sąd bierze pod uwagę w postępowaniu rozwodowym jest dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Małżonkowie chcący uzyskać rozwód zobligowani są do wykazania przed Sądem, iż wskutek tego, nie ucierpi dobro ich wspólnych dzieci. Sąd może uznać również, iż orzeczenie rozwodu naruszyłoby zasady współżycia społecznego.

Przykładem takiej sytuacji byłoby np. to, że wyłączną pobudką wzięcia rozwodu byłaby poważna choroba małżonka. Rozwód nie będzie również dopuszczalny, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo, że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Powyższe oznacza, iż aby Sąd mógł orzec rozwód muszą wystąpić przesłanki pozytywne rozwodu oraz nie może wystąpić żadna ze wskazanych powyżej przesłanek negatywnych rozwodu.

Treść wyroku

Wyrok rozwodowy jest dosyć złożony, ponieważ rozstrzyga kilka kwestii pomiędzy małżonkami. Pierwszym punktem wyroku rozwodowego jest stwierdzenie, że małżeństwo stron zostaje rozwiązane przez rozwód. Następnie Sąd odnosi się do kwestii winy małżonków. Co do zasady Sąd jest zobowiązany do ustalenia czy któryś z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia skutkujący rozwodem, a jeśli tak, to który. Sąd może także ustalić, że wina za rozkład pożycia obciąża obojga małżonków. Jednak na zgodny wniosek obu stron Sąd nie będzie orzekał o winie. Ponadto jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, to Sąd rozstrzyga kwestię dotyczącą sprawowania nad nimi władzy rodzicielskiej, o sposobie utrzymywania kontaktów rodzica z dzieckiem oraz o wysokości przyznanych na nie alimentów. W wyroku rozwodowym może również zostać zamieszczone orzeczenie o alimentach należnych małżonkowi od drugiej strony.

Natomiast w sytuacji, kiedy oboje małżonkowie byli właścicielami posiadanego mieszkania czy domu, to Sąd także postanawia o jego czasowym korzystaniu.

Należy pamiętać o tym, że nie ma dwóch identycznych spraw, każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, uwzględnia problemy stron postępowania, występujące między nimi konflikty oraz przyczyny ich wystąpienia.

Aby postępowanie przed Sądem trwało możliwie jak najkrócej, warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych. Skorzystanie z pomocy adwokata pomoże uniknąć błędów w pozwie rozwodowym, które przedłużają postępowanie sądowe.

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie rozwodowej?
Rozwód od czego zacząć?

Zapraszam do kontaktu:

Porady prawne online.

Działamy na terenie województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *