Paszport dla dziecka bez zgody drugiego rodzica

Paszport dla dziecka bez zgody drugiego rodzica

Były mąż nie wyraża zgody na paszport dla syna. Czy mogę wyjechać na wakacje pomimo tego? Pytanie o wymóg zgody drugiego z rodziców na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka, powtarza się wyjątkowo często. Szczególnie w okresie przedwakacyjnym. Paszport dla dziecka bez zgody drugiego rodzica.

Co należy zatem zrobić?

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 r. co do zasady warunkiem wydania paszportu dla małoletniego dziecka jest złożenie wniosku podpisanego przez oboje rodziców. Ewentualnie złożenie wniosku przez jednego z nich, ale za okazaniem pisemnej zgody drugiego rodzica. Podpis drugiego rodzica powinien być poświadczony przez organ paszportowy lub notariusza.

Należy wskazać, iż organ paszportowy wyda paszport bez zgody drugiego rodzica tylko w wypadku, gdy ten:

  • nie żyje,
  • na podstawie orzeczenia sądu został on pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została mu ograniczona.

W ostatnim jednak przypadku zachodzi pytanie, czy w jej ograniczonym zakresie mieściłoby się wyrażanie zgody na wyrobienie paszportu.

Jeśli żadna z powyższych sytuacji nie miała miejsca, a drugi z rodziców odmawia zgody na złożenie wniosku o wydanie paszportu dla dziecka. Wówczas można złożyć wniosek o zastąpienie zgody drugiego rodzica zezwoleniem sądu na wydanie paszportu.

Przyczyną braku porozumienia między rodzicami w kwestii wydania paszportu dla dziecka często jest przysłowiowa chęć utrudniania życia byłemu małżonkowi. Rozwiedziony małżonek czasami wprost oświadcza, że chce w jakiś sposób utrudnić życie byłemu małżonkowi, bo uważa, że został skrzywdzony.

Rodzic chcący uzyskać paszport dla dziecka powinien zwrócić się z wnioskiem o wyrażenie przez sąd zastępczej zgody na wydanie paszportu do sądu rodzinnego i opiekuńczego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Opłata od wniosku wynosi 40,00 zł.

Należy jednak pamiętać, iż zezwolenie sądu na wydanie paszportu bez zgody drugiego rodzica nie zastępuje jeszcze decyzji organu paszportowego. Dopiero z prawomocnym orzeczeniem sądu można udać się do organu paszportowego. Po przeprowadzeniu stosownej procedury powinien on wydać paszport dla dziecka.
Pomoc prawna Poznań – Iwona Kęsik-Sójka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *