Rozwód z orzeczeniem o winie z powodu przemocy w rodzinie

 

Zgodnie z treścią art.56§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Z kolei na podstawie art. 57§1 k.r.o. sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Należy pamiętać, iż tylko na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.

Aby móc występować o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka muszą istnieć przesłanki, które będą na to wskazywały. Należy pamiętać o tym, że to ten, kto twierdzi, iż drugi małżonek ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa musi ten fakt udowodnić. Strony same muszą przedstawiać i powoływać odpowiednie dowody. W sprawach rozwodowych z reguły podstawowym źródłem dowodowym są zeznania świadków. Natomiast w przypadku stosowania przemocy w małżeństwie nie zawsze będzie to łatwe do udowodnienia. Dowodem najbardziej pożądanym w tego typu sprawach są więc: notatki policyjne z interwencji, dokumentacja medyczna, obdukcje lekarskie czy też istnienie tzw. Niebieskiej Karty zakładanej przez policję podczas interwencji w związku z możliwością stosowania przemocy w rodzinie.

Należy podkreślić, iż przemoc w rodzinie nie dotyczy tylko przemocy stricte fizycznej, ale także i psychicznej. Formą przemocy psychicznej będzie np. poniżanie, deprecjonowanie w oczach innych osób, uszczypliwe aluzje, wulgaryzmy czy też szantaż ekonomiczny. Każde z tych zachowań niewątpliwie nie sprzyja trwałości związku, powoduje nie tylko niechęć do małżonka, ale i prowadzi do rozkładu pożycia. Dowodem w przypadku przemocy psychicznej będą zeznania świadków, uczestnictwo w terapiach dla ofiar przemocy w rodzinie oraz wszelka korespondencja, np. smsy, maile w których małżonek odnosi się wulgarnie i poniżająco do swojego współmałżonka.

Niewątpliwie rozwód z orzeczeniem o winie jest procesem długotrwałym. Udowodnienie winy często jest trudne i wyczerpujące psychicznie. Z ustaleniem winy przy rozwodzie wiąże się również aspekt finansowy, ponieważ alimenty po rozwodzie mogą otrzymywać nie tylko dzieci, ale również były małżonek. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych przepisami prawa była żona czy też były mąż może żądać zasądzenia alimentów zarówno w wyroku rozwodowym jak i później, w odrębnym postępowaniu. Wyłącznie winny małżonek nie może domagać się alimentów od małżonka nie winnego. Natomiast małżonek niewinny może żądać od drugiego małżonka alimentów nie tylko wtedy gdy popadnie w niedostatek, ale także również gdy na skutek rozwodu jego stopa życiowa ulegnie pogorszeniu. Ocena, w jakim zakresie nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego zależy od porównania sytuacji, w jakiej niewinny małżonek znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo.

Bardzo często toksyczni małżonkowie zaprzeczają swoim agresywnym zachowaniom lub zrzucają winę na współmałżonka. Oskarżają go o brak zrozumienia. Powoduje to często, że taki małżonek czuje się winny szczególnie w sytuacji, gdy następnie toksyczny małżonek prosi o przebaczenie, powołując się na łączące ich uczcie. Prowadzi to często do sytuacji, że osoby takie żyją w ciągłym poczuciu braku bezpieczeństwa i z obawy przed reakcją partnera milczą.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *