Koronawirus a praca zdalna

Koronawirus a praca zdalna

Koronawirus a praca zdalna. Sytuacja związana z koronawirusem, a w szczególności zagrożenie związane z jego rozprzestrzenianiem, stawiają w niecodziennej sytuacji zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem:

  • COVID-19,
  • innych chorób zakaźnych,
  • wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z art. 3 wskazanej ustawy, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Koronawirus a praca zdalna

Pracownik może wnioskować o możliwość pracy zdalnej. Jednak o jej wykonywaniu decyduje wyłącznie pracodawca. Art. 108 § 1 kodeksu pracy zobowiązuje pracownika do wykonywania poleceń pracodawcy. Natomiast odmowa pracy zdalnej może napotkać nieprzyjemne konsekwencje dla pracownika w postaci nagany lub kary pieniężnej. Wskazać należy, że na podstawie art. 100 § 1 kodeksu pracy, pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Polecenie pracy zdalnej, w związku z podejmowanymi przez pracodawcę czynnościami przeciwdziałającym koronawirusowi, jest zgodne z prawem, uzasadnione przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny

Zgodnie z art. 211 pkt 2 i 7 kodeksu pracy przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Dlatego jest on obowiązany:

  • wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
  • współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca a obawa zarażenia – koronawirus a praca zdalna

W sytuacji gdy pracodawca, mimo tego że zachodzi obawa zarażenia, nakazuje pracownikowi przyjść do pracy i nie wyraża zgody na pracę zdalną, wówczas z pomocą przychodzi nam art. 210 kodeksu pracy. Na jego podstawie pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy. Z uprawnienia tego może skorzystać wtedy, gdy na jego stanowisku warunki pracy:

  • nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika,
  • wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.

Pracownik powstrzymujący się od świadczenia pracy ze względu na zagrożenie musi niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o tym fakcie. Natomiast w sytuacji, gdy powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia. Musi o tym również powiadomić pracodawcę. Podkreślić należy, że przepis ten nie dotyczy osób, których obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.

Kontrola pracownika świadczącego pracę zdalną

W przypadku pracy zdalnej można niewątpliwie napotkać problemy związane np. z kontrolą pracownika świadczącego pracę w tej formie. Dotyczy to również zabezpieczenia informacji przesyłanych w formie zdalnej. Z uwagi na fakt, iż brakuje kodeksowych przepisów dotyczących pracy zdalnej, pracodawcy powinni wdrożyć procedury pracy zdalnej (home office). Dzięki temu możliwe jest uniknięcie trudności związanych z nagłym zastosowaniem tej formy pracy. Należy również dodać, że w ostatnich latach, z uwagi na rozwój środków komunikacji elektronicznej, jest to coraz częściej stosowana forma pracy (np. koronawirus a praca zdalna).
Kancelaria adwokacka Poznań – Iwona Kęsik-Sójka.

One Response

  • Praca zdalna nie będzie dla każdego, bo wymaga samodyscypliny. Jeżeli jednak będzie pracować zdalnie, to warto zapoznać się jak to wygląda od strony prawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *