Alimenty na dziecko

Zgodnie z art. 133 § 1 KRO “Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania” (alimenty na dziecko).

Alimenty na dziecko: małżeństwo a konkubinat

Na początku musimy rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza, gdy rodzice dziecka byli małżeństwem. Druga – gdy rodzice dziecka pozostawali w konkubinacie. W przypadku małżonków podczas rozwodu, ten z rodziców, u którego dziecko nie będzie zamieszkiwało na stałe, zostanie zobowiązany do łożenia na jego utrzymanie. Takie rozstrzygnięcie znajdzie się w wyroku rozwodowym. Właściwym do rozstrzygnięcia tej kwestii będzie Sąd Okręgowy, przed którym toczyć się będzie postępowanie rozwodowe. Natomiast w sytuacji, gdy rodzice dziecka pozostawali w konkubinacie, należy wystąpić do Sądu Rejonowego, właściwego według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, tj. małoletniego.

Wysokość alimentów ustala się biorąc pod uwagę potrzeby dziecka, zdolności zarobkowe i majątkowe rodzica.

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie!

Bardzo ważną kwestią jest fakt, iż obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie z uzyskaniem przez dziecko pełnoletności. Zależy on od konkretnych okoliczności. Przykładowo: stan zdrowia, uzdolnienia, chęć dalszego kształcenia itp. Sytuacja ta dotyczy takich dzieci pełnoletnich, które pomimo osiągnięcia pełnoletności nie mają możliwości samodzielnego utrzymywania się.

Stanowisko Sądu Najwyższego

W myśl stanowiska Sądu Najwyższego – możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych. Nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody. Dlatego też, jeśli w ocenie sądu rodzic ma możliwość wykorzystania swoich kompetencji do znalezienia dobrze płatnej pracy, to zasądzi alimenty na dziecko adekwatne do uśrednionego poziomu zarobków na danym stanowisku.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

Natomiast do „usprawiedliwionych potrzeb dziecka” zaliczać się będą wszelkie możliwe do udokumentowania wydatki, jakie rodzic ponosi w związku z zapewnieniem dziecku należytych warunków do życia i nauki. Np. wydatki na:

  • jedzenie,
  • odzież,
  • obuwie,
  • leczenie,
  • środki czystości,
  • dostęp do kultury i nauki,
  • koszty dojazdów.

Szeroki temat – alimenty na dziecko

Temat alimentów jest bardzo szeroki. Powyższy artykuł ma jedynie na celu przybliżenie podstawowych kwestii, o których warto pamiętać.

Adwokat prawa rodzinnego – Kancelaria adwokacka Poznań. Iwona Kęsik-Sójka.

One Response

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *