Czym jest separacja?

Czym jest separacja małżeńska - porady prawne Poznań

Czym jest separacja małżeńska?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, separacja może być orzeczona, jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. O zupełnym rozkładzie związku małżeńskiego można mówić, jeśli między małżonkami ustały więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze. W odróżnieniu od rozwodu do orzeczenia separacji nie jest konieczne, aby rozkład pożycia był trwały.

Kiedy separacja nie jest dopuszczalna?

Separacja nie jest dopuszczalna, jeśli wskutek niej miałoby ucierpień dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory, a orzeczenie separacji stanowiłaby dla niego rażącą krzywdę).

Wniosek o orzeczenie separacji małżeńskiej

Z wnioskiem o orzeczenie separacji może wystąpić każdy z małżonków. Do orzeczenia przez sąd separacji nie jest konieczne, aby drugi małżonek wyraził na nią zgodę. Oznacza to, iż sąd mimo braku zgody drugiego małżonka może orzec separację, jeśli tylko stwierdzi:

  • zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i jednocześnie
  • brak przesłanek negatywnych wskazanych wyżej.

Wyrok orzekający separację małżeńską

W wyroku orzekającym separację sąd zobowiązany jest wskazać, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Może jednak od tego odstąpić na zgodne żądanie małżonków. Oprócz tego sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem i kontaktach rodziców z małoletnim dzieckiem. Ponadto sąd orzeka o obowiązku alimentacyjnym małżonków wobec ich wspólnego dziecka (alimenty na dziecko).

W przypadku, gdy małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd powinien także ustalić sposób korzystania z tego mieszkania. Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Ponadto małżonkowie mogą zostać obciążeni obowiązkiem alimentacji na rzecz drugiego małżonka, jeśli wymagają tego względy słuszności. Ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest również to, że w przypadku orzeczenia separacji małżonkowie nie będą po sobie dziedziczyć. Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli orzeczenie o separacji było w chwili otwarcia spadku prawomocne.

Orzeczenie separacji – czym jest separacja małżeńska?

Podkreślić należy, że orzeczenie separacji nie jest nieodwracalne i w przypadku powrotu małżonków do wspólnego pożycia sąd może orzec o zniesieniu separacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *